Skellefteserien 2023/2024
Curling
29 okt 2023 - 1 apr 2024
0-100
B4. Plan B vs A5. Lenman Skellefteå Curlinghall Skellefteå Curlinghall Plan B
1 - 9
Lenman
Class: Skellefteserien, Group: Omg1, Arena: Skellefteå Curlinghall, Shots: 0 - 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tot
Plan B
1 1
Lenman
2 2 3 1 1 9
Annons