Czech Spring Hockey Cup U16/U17
Icehockey
6-8 april 2012
U-17 (1995/96)

NOTICE: Tournament´s rules IN ENGLISH, see below:


C. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

1. Hrací øád

a) Hraje se podle pravidel ledního hokeje, soutìžního a disciplinárního øádu ÈSLH a ustanovení tìchto propozic. Koneèné rozhodnutí ve všech sporných pøípadech náleží organizaènímu výboru turnaje.
b) Turnaje se zúèastní týmy r. 1995/96. Vedoucí týmù pøedloží pøed zahájením turnaje poøadateli turnaje soupisku hráèù s uvedením data narození a èísla dresu. Vedoucí týmu odpovídá za to, že všichni zúèastnìní hráèi jsou øádnì pojištìni.
c) V pøípadì vylouèení hráèe do konce utkání rozhodne o jeho úèasti v dalším (nejbližším) utkání STK turnaje.

2. Hrací systém:
Na turnaji bude startovat sedm (7) mužstev ze šesti (6) zemí.
Mužstva jsou nasazena do jednotlivých “poolù“ direktoriátem turnaje.
Po odehrání základních skupin/poolù hraje ještì mužstvo na 1. místì o koneèné poøadí s mužstvem na 2. místì, mužstvo na 3. místì hraje s mužstvem na 4. místì a mužstvo na 5. místì hraje s mužstvem na 6. místì.
Šest (6) mužstev má garantováno pìt (5) utkání na turnaji, mužstvo, které skonèí po základních skupinách na 7. místì již dále v turnaji nepokraèuje a turnaj pro nìj konèí.

3. Umístìní

Vítìz utkání získá do tabulky 2 body. Pøi nerozhodném výsledku získá každý z obou týmù do tabulky 1 bod. Poražený tým nezíská žádný bod.

O umístìní rozhoduje:
a) vìtší poèet získaných bodù
b) pøi rovnosti bodù 2 mužstev (ne víc), bude jejich poøadí urèeno výsledkem utkání sehraného právì mezi tìmito mužstvy (vzájemná utkání)
c) pokud trvá rovnost bodù ze vzájemných utkání, rozhoduje brankový rozdíl (skóre) ze vzájemných utkání, v pøípadì shodného brankového rozdílu získá vyšší poøadí tým s vyšším poètem vstøelených branek.
d) pokud nadále trvá rovnost, rozhoduje brankový rozdíl ze všech utkání ve skupinì
(celkové skóre)
e) pokud je brankový rozdíl ze všech utkání ve skupinì shodný, rozhoduje vyšší poèet vstøelených branek ze všech utkání ve skupinì
f) los

4. Hrací èas

a) Všechna utkání se hrají 3 x 15 minut èistého èasu.
b) Úprava ledové plochy probíhá vždy po dvou odehraných tøetinách, tzn. bìhem utkání pouze jednou – po první nebo po druhé tøetinì
c) Pøed každým utkáním budou mít týmy k dispozici 5 minut èasu na rozbruslení, utkání zaène ihned po rozbruslení, bez úpravy ledové plochy. Kotouèe na rozbruslení poskytne poøadatel turnaje.

5. Øízení utkání
Všechna utkání turnaje øídí 1 hlavní a 2 èároví rozhodèí.
Rozhodèí a pomocné funkce deleguje poøadatel.

6. Zápis o utkání
Zápis o utkání poskytne poøadatel turnaje. Vedoucí týmù zašle soupisku nejpozdìji 2. dubna 2012 na email poøadatele.

7. Ceny na turnaji
Mužstva na 1. až 3. místì obdrží medaile
Mužstva na 1. až 6. místì dostanou pohár
Bude odmìnìn nejlepší útoèník, obránce a brankáø turnaje.

8. Šatny
Každé mužstvo bude mít k dispozici vlastní šatnu bìhem celého turnaje.

9. Lékaøská služba
Bude zabezpeèena bìhem všech utkání poøadatelem turnaje.

10. Námitky
Každý tým mùže podat námitku k prùbìhu a výsledku vlastního utkání. Námitku je potøeba podat nejpozdìji 10 minut po skonèení utkání, písemnì STK turnaje s vkladem 500,- CZK. V pøípadì zamítnutí námitky vklad propadá ve prospìch poøadatele turnaje, v opaèném pøípadì bude navrácen.


D. ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ

a) Týmy jsou povinny se v prùbìhu turnaje øídit tìmito propozicemi a pokyny poøadatele.
b) Poøadatel si vyhrazuje právo oprav a zmìn tìchto propozic, pokud si to vynutí potøeba nebo snaha o klidný a hladký prùbìh turnaje.
***************
ENGLISH VERSION:
***************

C. TECHNICAL RULES

1. Playing rules

a) Tournament will be played according rules by CIHA (Czech Ice Hockey Association). Final decision belongs always to tournament´s sport commitee.

b) Tournament is organized for category 1995/96 (U-17).
Teamleaders will send 2 weeks before tournament start teamrooster with names for their players, birthday dates, number of jersey. Teamleaders must submit valid insurance for all players and their permission to play abroad.

2. Tournament´s system - COMPETITION
Seven (7) teams from six (6) countries will be participating in this category.
Teams are compiled to each „pool“ by the tournament directoriate.
Total winner will meet team on 2:nd place, team on 3:rd place will meet team on 4:th place, team on 5:th place will meet team on 6:th place in the tournament. For team on 7:th place after pool games is tournament over.
Six (6) teams have guarranted five (5) games in the tournament!


3. Placement

GAME POINTS: 2 points for a win, 1 point for a tie, 0 point for a loss

TOURNAMENT STANDINGS: Teams will be ranked BY THE TOTAL NUMBER OF POINTS obtained. In the event of a tie, final standings will de determined by the following criteria:
* Mutual game (in use only between 2 teams, no more!)
* Score difference of all games
* Most goals
* Coin toss

4. Game time

a) Each game will be played 3 x 15 minutes effective time.
b) Ice-surface will be cleaned always after 2 periods.
c) Upwarming before game is allowed 5 minutes. Pucks for upwarming will manage tournament organizer.

5. Refferees
All games will be judged by one head refferee and 2 linemen.

6. Gameprotocoll
Gameprotocoll will be managed by tournament organizer. Teamleaders sends Teamrooster 2. April 2012 at the latest.

7. Tournaments prizes
Gold, silver and gold medals for teams on 1.-3. place.
Cups for teams on 1.-6. place.
Best forward, defenceman and goalkeeper will be awarded by individual prize.

8. Changing rooms
Each team will get own changing room during the whole tournament.

9. First aid
Will be managed during the whole tournament by tournament organizer.

10. Protests
Each team can proceed protest against course of latest game or result to STK, by written, no later then 10 minutes after finished game. It costs 500,- CZK. If STK will agree with protest, the money will be returned.

Annons