AAA U14 Czech Spring Hockey Cup
Icehockey
20 - 21 April 2013
AAA U-14 (1999)


A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1. Poøadatel: Czech Tournaments Services

2. Místo konání: Zimní stadion Slaný

3. Termín: 20. - 21.4.2013

4. Funkcionáøi organizaèního výboru:
a) Øeditel turnaje: Rostislav Pøíhonský
b) Pøedseda STK: Rostislav Pøíhonský
Èlenové STK: zástupci všech zúèastnìných týmù


B. TECHNICKÁ USTANOVENÍ

1. Hrací øád
a) Hraje se podle pravidel ledního hokeje, soutìžního a disciplinárního øádu ÈSLH a ustanovení tìchto propozic. Koneèné rozhodnutí ve všech sporných pøípadech náleží organizaènímu výboru turnaje.
b) Turnaje se zúèastní týmy hráèù narozených v roce 1999 a mladších. Vedoucí týmù pøedloží pøed zahájením turnaje poøadateli turnaje soupisku hráèù s uvedením data narození a èísla dresu. Vedoucí týmu odpovídá za to, že všichni zúèastnìní hráèi jsou øádnì pojištìni.
c) V pøípadì vylouèení hráèe do konce utkání rozhodne o jeho úèasti v dalším (nejbližším) utkání STK turnaje.

2. Hrací systém
Turnaje se zúèastní 4 týmy, které se utkají ve skupinì systémem každý s každým. Každý tým odehraje 3 utkání ve skupinì. O koneèné umístìní v turnaji se týmy utkají takto:
Týmy, které se v základní skupinì umístí na 3. – 4. místì se utkají v jednom utkání play off o celkové tøetí resp. ètvrté místo. Týmy, které se v základní skupinì umístí na 1. – 2. místì se utkají v jednom utkání play off o celkové vítìzství v turnaji.


3. Umístìní ve skupinì
Vítìz utkání ve skupinì získá do tabulky 2 body. Pøi nerozhodném výsledku získá každý z obou týmù do tabulky skupiny 1 bod. Poražený tým nezíská žádný bod.

O umístìní rozhoduje:
a) vìtší poèet získaných bodù
b) pøi rovnosti bodù 2 a nebo více týmù, bude jejich poøadí urèeno výsledky utkání sehraných mezi tìmito mužstvy (vzájemná utkání)
c) pokud trvá rovnost bodù ze vzájemných utkání, rozhoduje brankový rozdíl (skóre) ze vzájemných utkání, v pøípadì shodného brankového rozdílu získá vyšší poøadí tým s vyšším poètem vstøelených branek
d) pokud nadále trvá rovnost, rozhoduje brankový rozdíl ze všech utkání (celkové skóre)
e) pokud je brankový rozdíl ze všech utkání shodný, rozhoduje vyšší poèet vstøelených branek ze všech utkání
f) los

4. Hrací èas
a) Všechna utkání se hrají 3 x 15 minut èistého èasu
b) Úprava ledové plochy probíhá vždy po dvou odehraných tøetinách, tzn. bìhem utkání pouze jednou – po první nebo po druhé tøetinì
c) Utkání play off o celkové 3. místo se v pøípadì nerozhodného výsledku neprodlužuje, o vítìzi v takovém pøípadì rozhodne série 3 samostatných nájezdù (3 hráèi z každého týmu, nájezdy zahajuje vždy tým oznaèený jako domácí). Pokud nerozhodný stav trvá, pokraèuje se po 1 hráèi z každého týmu až do rozhodnutí.
d) Utkání play off o celkové 1. místo (finále) se v pøípadì nerozhodného výsledku prodlužuje o 5 minut èistého èasu (bez úpravy ledové plochy). Pokud není dosaženo branky v prodloužení o vítìzi rozhodnou samostatné nájezdy (viz. výše uvedené pravidlo).
e) Pøed každým utkáním budou mít týmy k dispozici 5 minut èasu na rozbruslení, utkání zaène ihned po rozbruslení, bez úpravy ledové plochy. Kotouèe na rozbruslení poskytne poøadatel turnaje.

5. Øízení utkání
Všechna utkání øídí 1 hlavní a 2 èároví rozhodèí. Rozhodèí a pomocné funkce deleguje poøadatel.

6. Zápis o utkání
Zápis o utkání poskytne poøadatel turnaje. Vedoucí týmù vyplní jméno, pøíjmení a èísla dresù jednotlivých hráèù a nejpozdìji 30 minut pøed zaèátkem prvního utkání jej odevzdají poøadateli.

7. Lékaøská služba
Zabezpeèí poøadatel

8. Námitky
Každý tým mùže podat námitku k prùbìhu a výsledku vlastního utkání. Námitku je tøeba podat nejpozdìji 10 minut po ukonèení utkání, písemnì STK turnaje s vkladem 500,- CZK. V pøípadì zamítnutí námitky vklad propadá ve prospìch poøadatele turnaje, v opaèném pøípadì bude navrácen.C. HOSPODÁØSKÁ USTANOVENÍ

9. Startovné ve výši 4000,- CZK uhradí zúèastnìný tým pøed zaèátkem turnaje poøadateli.
10. Ostatní náklady (dopravu, stravu, ubytování apod.) si hradí každý tým sám.
11. Každý tým je povinen mít 2 sady barevnì odlišných dresù (tmavé a svìtlé). Volbu barvy dresu má tým uvedený jako domácí (v èasovém rozpisu je uveden na prvním místì).


D. ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ

12. Týmy jsou povinny se v prùbìhu turnaje øídit tìmito propozicemi a pokyny poøadatele.
13. Poøadatel si vyhrazuje právo oprav a zmìn tìchto propozic, pokud si to vynutí potøeba
nebo snaha o klidný a hladký prùbìh turnaje.


Annons