Lill@VM 2010
Soccer
2 - 4 juli 2010
Pojkar & flickor födda 1998-2001
Sponsor ICA Matfors

Regler för cupen 2010

Följande gäller för lilla vm 2010 på svenska och engelska(English version below)


För cupen gäller Sv Fotbollsförbundets regler.

I övrigt har vi beslutat enligt följande för Lilla VM 2020.

· Laguppställning lämnas/uppdateras via Cuponline innan match.

· Obegränsat antal spelare får användas.

· Dispensregler – godkända dispenser från respektive förbund gäller. Högst en dispens på plan samtidigt. Om målvakt har dispens får ytterligare en spelare vara på plan samtidigt. Spelare med dispens skall bära armbindel under match. OBS papper på godkända dispenser medtages.

· En spelare får inte spela i mer än i ett lag i samma åldersgrupp. Som arrangörsklubb vill vi också vädja till er ledare att låta alla spelare spela och inte ”matcha” vissa spelare för hårt.

· Brott mot dispensreglerna eller regeln om att ej spela i mer än ett lag i samma åldersgrupp innebär automatiskt förlust i aktuell match med 0-3. (Om inte ordinarie resultat redan är bättre)

· Skruvdopp får ej användas i cupen.

· När två lag eller fler slutar på samma poäng i gruppspel skall gruppsegrare koras enligt följande:

1. Målskillnad
2. Flest gjorda mål
3. Inbördes möte
4. Lottning

· I slutspelet avgörs oavgjorda matcher med straffläggning enligt följande:

1. Domaren förrättar lottning om vilket lag som inleder straffläggningen.
2. Lagen slår tre straffar vardera växelvis.
3. Är det därefter oavgjort slår lagen en straff vardera till det att ett av lagen står som vinnare.
4. Samma spelare får ej slå två straffar innan fem (5-manna) eller sju (7-manna) olika spelare slagit en straff.

Fair Play.


· Vi kör återigen en Fair-Play tävling under cupen, där den trupp i respektive grupp som uppträder sportsligast på och utan för plan får ett pris vid prisutdelningen på söndag.

· I linje med detta kommer vi också att uppmärksamma om vi märker att ledare, spelare eller andra deltagare uppträder osportsligt mot andra (eller egna) deltagare i cupen. Moderföreningen kommer att få en rapport.

· Utvisning medför automatiskt minst en match avstängning. Vi använder oss ej av att ackumulerade varningar leder till avstängning med många varningar på samma spelare bör beivras av egna ledare.

· Tuna församling är vår Fair Play sponsor.

English verson of the rules in "lilla vm 2010":

The Cup is played according to the rules of the Swedish Football Association.

As to rest we have decided on the following regarding Lilla VM 2007:

· A line up shall be handed in Cuponline.

· Att unlimited number of player are allowed.

· Exemptions – Only approved exemptions from the respective district association may be used. If the goalkeeper has an exemption, one more player is allowed on field at the same time. Players with an exemption shall wear armband during match. Observe! Always bring papers regarding approved exemption.

· A player can´t play in more than one team in same age group. As the arranging club we should also like to appeal to you leaders to let all your players participate, and not tactically “match” certian players too hard.

· A violation against the exemptions or the rule of not playing in more than one team in the same age group will automatically result in a 0-3 loss of the current game. (Unless the regular result is already better.)

· Knobs are not allowed in the Cup.

· When two or more of the teams ands up with the same number of points in group play, a group winner shall be chosen according to the following:

1. Goal difference
2. Most goals scored
3. Mutual encounter
4. Drawing of lots

· In the final tournament unsettled matches are decided with penalty kicks according to the following:

1. The referee conducts the drawing of lots to decide wich team begins the penalty kicks.
2. The team takes three penalty kicks each by turns.
3. If it´s still a draw the teams takes one more penalty kick each until one of the teams has won.
4. The same player may not lay two penalties before five(5 players on a team) respectively seven (7 players on team) diffrent players have taken one kick each.

Fair Play.

· Once again we are having a Fair Play competition during the Cup, where the group of each squad who behaves in the most sporting way, both on and off the field, receives a price.

· In connection to this we will also notice if leaders, players or other participants behaves unsportsmanlike against others (or their own) participants in the Cup. The parent association will be getting a report.

· If someone is sent off, it automatically leads to suspension for at least one match. We do not count that accumlated cautions lead to suspension, but several cautions for the same player should be dealt with by respecive leaders.

· The parish of Tuna is our Fair Play sponsor!

Annons