Lions Cup 2023 (U13)
Icehockey
30 mar - 2 apr 2023
U 13

REGLER OCH RIKTLINJER UNDER LIONS CUP

Förutsättningar

Lions Cup är en av Sveriges mest klassiska hockeycuper. Deltagande lag ska vara av breddkaraktär och en förväntan om 16+2 spelare (om ej annat godkänts av cupgeneral/tävlingsledning) förväntas. Under helgen värnar vi om god kamratskap och rent spel för att skapa en oförglömlig upplevelse för alla.

Obligatorisk invigning
Fredagen den 31 mars kl 17.20 är det invigning i anrika Björkängshallen (A-hallen). Då förväntas samtliga medverkande lag vara på plats och delta. Flera roliga och oväntade överraskningar utlovas.

Ålder
U13. Spelare födda 2010. Dispens för spelare av annan ålder ska godkännas i förväg av cupgeneral/tävlingsledning (kontakta Soldan Lidén för mer information).

Spelformat
14 lag med inledande gruppspel i två grupper á sju lag. De fyra första placerade lagen i respektive grupp går till kvartsfinal i A-slutspelet. Femman och sexan i gruppspelet går till B-slutspel medan lagen som slutar sjua i gruppspelet spelar placeringsmatch.

Poängräkning
Matchvinnare i gruppspelet erhåller två poäng, vid oavgjort resultat får lagen en poäng vardera. Om flera lag slutar på samma poäng efter gruppspelet gäller följande ordningsföljd för tabell: 
1) Inbördes möte
2) Målskillnad
3) Flest gjorda mål
4) Fair play (minst antal utvisningsminuter)

5) Lottning


Speltid
I gruppspelet är matcherna 2 x 15 minuter med två minuter paus mellan perioderna. I slutspelet blir det 2 x 20 minuter med två minuters paus (plus ev. förlängningstid i A- och B-finalen).

Spelformat
Matcher i gruppspelet kan sluta oavgjort. Vid lika resultat i slutspelet tillämpas sudden-straffar direkt efter slutsignal i samtliga matcher förutom finalen – där det avgörs med "sudden death" i fem minuter med 4-mot-4 spelare. Om det fortfarande är inte är avgjort vidtar straffläggning med tre straffar med nya straffskyttar varje gång. Om finalen fortsatt är oavgjord efter det tillämpas sudden-straffar tills ett avgörande sker. Endast nya straffskyttar är tillåtna.

Regler
Svenska hockeyförbundets gällande matchregler för U13. Samtliga deltagande spelare ska ha giltig spelarlicens och vara försäkrade.

Domare
Alla matcher döms av unga domare, vilket betyder att de är under utbildning. Vi förväntar oss god ton och gott uppförande. Överträdelser kan komma att bestraffas. Ev. synpunkter på domare lämnas i första hand till tävlingsledningen (se nedan).

Tröjfärg
Vid lika färg byter bortalag tröja. Undantaget är Huddinge Vit som alltid spelar i vita tröjor och Huddinge Röd som spelar i röda tröjor.

Prisutdelning 
Gemensam prisutdelning sker efter finalen söndagen den 2 april kl 15.00.

Protester, etc
Tävlingsledningen i Lions Cup består av Magnus Ljusbol (tävlingsansvarig ungdom Stockholms ishockeyförbund), Soldan Lidén (cupgeneral), Lena Lidén (biträdande cupgeneral) och Emil Pålebo (arrangemangsansvarig). Ev. protester ska lämnas skriftligen senast 30 minuter efter matchens slut mot avgift om 500 kronor (betalas via Swish till tävlingsledningen). Avgiften återfås vid godkänd protest. Beslut av tävlingsledningen går ej att överklaga.

 

-----***-----
RULES AND REGULATIONS DURING LIONS CUP

Presumption

Lions Cup is one of Sweden's most classic hockey cups. Participating teams are expected to average level and compete with 16+2 players (unless otherwise approved by the cup general/competition management). During the weekend we cherish good fellowship and fair play to create an unforgettable experience for everyone.

Mandatory initiation
On Friday, March 31 at 5.20 p.m., there will be an opening ceremony in Björkängshallen (A-hallen). All participating teams are expected to be present and participate. Several fun and unexpected surprises are promised.

Age
U13. Players born in 2010. Dispensation for players of a different age must be approved in advance by the cup general/competition management (please contact Soldan Lidén for further review).

Game format
14 teams with an initial group stage of seven teams per group. The first four placed teams in each group are qualified for quarterfinals in the A-playoffs. Fifth and sixth in the group stage go to the B.-playoffs, while the teams that finish seventh in the group stage play a placement match.

Tally/scoring
Match winners in the group stage receive two points, in the event of a tie, the teams receive one point each. If several teams finish with the same points in the group stage, the following order applies:
1) Mutual meeting
2) Goal difference
3) Most goals scored
4) Fair play (minimum number of penalty minutes)
5) Lottery

Game time
In the group stage, the matches are 2 x 15 minutes with a two minute break between periods. In the finals, there will be 2 x 20 minutes with a two-minute break (plus possible extra time in the A- and B- finals).

Game format
Matches in the group stage may end with a draw. In the event of a tie in the playoffs, sudden penalties are applied immediately after the final signal in all matches except the final – where it is determined by "sudden death" for five minutes with 4-on-4 players. If still not decided, a three-penalty shootout takes place with new penalty takers each time. If the final is still tied after that, sudden penalties are applied until we have a winner. Only new penalty shooters are allowed.

Rules
The Swedish Hockey Association's current match rules for U13. All participating players must have a valid player's license and be insured.

Referees
All matches are officiated by young referees, which means they are under education. We expect a appropriate tone and nice behavior. Violations may be penalized. Comments on judges are primarily submitted to the competition management (please see below).

Shirt color
In the event of same colors of jerseys, the away team changes shirts. The exception is Huddinge Vit who always plays in white shirts and Huddinge Röd who plays in red shirts.

Award ceremony
Joint award ceremony takes place after the final game on Sunday, April 2 at 3 p.m.

Protests, etc
The competition management in the Lions Cup consists of Magnus Ljusbol (competition manager Stockholm's youth ice hockey association), Soldan Lidén (cup general), Lena Lidén (deputy cup general) and Emil Pålebo (arrangement manager). Protests must be submitted in writing no later than 30 minutes after the end of the game for a fee of SEK 500 (paid via Swish to the competition management). The fee is refunded in the event of an approved protest. Decisions of the competition management cannot be appealed.

Annons