Nordic Youth Trophy U11
Icehockey
5 - 7 jan 2024
U11
CupOnline - Gratis Cup

 

 

I Nordic Youth Trophy U11 år 2024 ska spelarna vara födda år 2013 eller senare. I vissa fall kan dispenser tillåtas efter ansökan från den aktuella föreningen.
Selectlag är ej tillåtet. Kombinationslag kan tillämpas efter att den aktuella föreningen gjort en ansökan om kombinationslag och fått godkänt från tävlingsledningen.

MATCHGENOMFÖRANDE
Regel 1 - Lag
1.1 Spelare
Lagen spelar med tre (3) utespelare och en (1) målvakt. Vid tillfälle där målvakt saknas ska alternativa målburar användas. Spelas matchen utan målvakt så spelar lagen med tre (3) utespelare - målvakt kan inte ersättas med extra utespelare.

1.2 Ledare
Varje lag ska ha minst en ledare per spelplan som ansvarar för sina spelare. Ledaren ansvarar även för att sargen återplaceras om den hamnar ur läge.

Regel 2 - Matchledare (Domare)
2.1 Matchledaren
Arrangerande förening ska utse en (1) licensierad ungdomsdomare för varje match (= totalt två (2) domare per matchtillfälle i schemat).

2.2 Matchledarens uppgifter och ansvar
Matchledaren ansvarar för att regler och riktlinjer för matchspel följs. Matchledaren ansvarar också för att sköta kontakten med lagens ledare och den andra matchledaren om något inträffar under matchens gång.

2.3 Matchledarens utrustning
Varje matchledare ska vara utrustad med: • Visselpipa
• Domartröja
• Hjälm med visir
• Skridskor
• Halsskydd
Extra puckar får gärna ligga på målburarna för att snabbt komma igång igen om en puck hamnar ur spel.

Regel 3: Speltid
3.1 Tidtagning
Samma matchklocka används för båda smålagsmatcherna. Rullande tid.

3.2 Speltid
Varje matchtillfälle i spelschemat omfattar 2x15 minuters matchspel. Varje period spelas två (2) stycken smålagsmatcher i respektive zon (1/4 av helplan). I pausen byter bortalagets smålag zon.

3.3 Signaler vid start och stopp
Matcherna spelas med fria byten och signal ska därför endast ljuda vid start och slut för respektive period.

3.4 Övriga händelser
Speltiden ska normalt rulla fritt och stoppas enbart under pågående matchspel om:
• En större skada uppstår
• Ett större anläggningsproblem uppstår

Regel 4: Start av spel
 Generellt
När spelet startas upp är målet att komma igång så snabbt och säkert som möjligt. Spelet ska startas antingen genom:
• Nedsläpp: Två spelare ställer upp mot varandra för ett nedsläpp vid mittpunkten.
Resterande spelare ska befinna sig bakom sin lagkamrat tills dess att nedsläpp skett. Ett synkroniserat nedsläpp sker genom att matchledaren räcker upp handen när spelarna är redo och genomför nedsläpp när ljudsignalen ljuder.
• Uppstart: Matchledaren använder en ny puck som läggs i någon av dropprutorna (bakom något av målen).

4.1 Efter mål
Laget som gjort mål rör sig omedelbart mot sitt eget mål. Motståndarna får då möjlighet att starta upp spelet genom uppstart.

4.2 Efter målvaktsblockering
Om målvakten blockerar pucken blåser matchledaren i sin visselpipa. Det anfallande laget rör sig omedelbart tillbaka mot sitt eget mål och motståndarna får då möjlighet att starta upp spelet genom uppstart.

4.3 Efter stopp för förseelse
När en spelare fått en tillsägelse på grund av en ojust förseelse (regelbrott) ska en jaktstraff* tilldelas icke-felande lag. Om signal för matchslut ljuder så läggs en vanlig straff innan matchen avslutas.
*Jaktstraff: Straffläggaren står med pucken på mittpunkten och resterande spelare står bredvid målet bakom straffläggaren. På matchledarens signal startar straffläggaren sitt straffslag och resterande spelare får börja åka. Missas straffen fortgår spelet. Vid mål startas matchen upp igen på samma sätt som vid vanligt mål. I matcher där målvakt inte används genomförs jaktstraffen genom ett skott från mittpunkten. I övrigt samma förfarande.

4.4 Puck utanför banan
Om pucken hamnar utanför banan genomförs uppstart för laget som inte orsakade att pucken hamnade utanför banan. Om matchledaren inte kan avgöra vilket lag som orsakade att pucken hamnade utanför banan genomförs nedsläpp (utan ljudsignal). Om pucken hamnar i skyddsnätet men studsar tillbaka på banan kan spelet fortsätta utan åtgärd.

4.5 Övriga stopp
Om spelet stoppas av någon annan än ovan givna anledningar startas spelet upp genom nedsläpp.

Regel 5: Fysisk kontakt
5.1 Tillåten fysisk kontakt

En spelare får använda sin klubba för att spela pucken och återta puckinnehav. Fysisk kontakt kan uppstå mellan spelare och är okej så länge inte är av karaktär som beskrivs under 5.2.

5.2 Otillåten fysisk kontakt
En otillåten fysisk kontakt är en kontakt som uppstår när en spelare:

• Använder sin kropp för att stoppa motståndaren utan att spela med klubban på pucken.
• Tacklar en motståndare med kroppen eller någon del av sin utrustning.
• Hoppar mot en motståndare.
• Knuffar en motståndare.
• Slår eller försöker slå en motståndare med klubban eller händerna.
• Fäller eller försöker fälla en motståndare med klubban eller kroppen.
• Tacklar en motståndare mot sargen.
• Håller fast en motståndare.
• Spelar på ett farligt sätt.
• Hindrar en motståndares förflyttning när denne inte har pucken.
All fysisk kontakt med målvakten är otillåten.

Regel 6: Åtgärder vid otillåten fysisk kontakt/olämpligt uppträdande
En spelare som använder sig av otillåten fysisk kontakt, spelar på ett farligt eller oaktsamt sätt eller som genom uppförande och språkbruk inte efterlever fair-play och respekt ska ges en tillsägelse i direkt anslutning till att förseelsen skett med anledning att hjälpa spelaren handla rätt. Spelet blåses av och matchledaren ger spelaren en förklarande tillsägelse, gärna i samråd med spelarens egen ledare. Icke-felande lag tilldelas en jaktstraff.

Det är matchledaren som avgör huruvida en spelare handlar på ett sätt som är otillåtet eller olämpligt och som ansvarar för att spelare som upprepade gånger spelar med otillåtna medel eller uppträder olämpligt trots tillsägelser tas bort från matchen.

Regel 7: Mål
7.1 Godkänt mål

Matchledaren ska döma mål om en spelare, med sin klubba, spelat pucken över mållinjen eller på ett omedvetet sätt styrt pucken i mål.

7.2 Ej godkänt mål
Ett mål kan inte godkännas om:
• Spelaren använder klubban över axelhöjd.
• Spelaren påverkar eller tar fysisk kontakt med målvakten.
• Spelaren medvetet använder något annat än sin klubba för att göra mål. • Målburen är ur sitt läge.

Kommentar till tävlingsreglerna
Anledningen till att reglerna finns är för att matchspelet ska genomföras på ett säkert sätt och är ett sätt för spelarna att lära sig reglerna för ishockey. Förklara gärna för spelarna när och om de ifrågasätter exempelvis ej godkända mål eller dylikt. Kom också ihåg att även matchledarna är under utbildning.

 

Annons