Ica Rimbo Cup U14
Icehockey
18 - 20 apr 2025
U14

Ica Rimbo Cup U14

Information

English will follow further down:

Rimbo hockey  U 14 (-11) Cup April 2025 

Rimbo hockey hälsar er välkomna till Rimbo och Arkadien hallen 18-19-20 April 2025, för spelare födda 2011 eller senare.

TID

Cupen börjar fredag eftermiddag och avslutas söndag kväll, exakta speltider presenteras på www.cuponline.se efter att antal deltagande lag är klart.

 

Spelform och nivå  
Cupen är i nivå Medel/Svår (AA/AAA) och spelas med 10 lag. ( Vid mindre än 10 lag anmälda spelas cupen lördag söndag) Lagen delas in i två grupper där alla möter alla inom sin grupp. I slutspelet spelas alla placeringar ut, minst 6 matcher totalt.
Cupen spelas enligt Svenska Ishockeyförbundet. 2-3 domare/match från Rimbo hockey föreningsdomare. Dispenser kan ges till äldre spelare om särskilda skäl föreligger, vilket skall godkännas av cupledningen.

Gruppspelsmatcherna spelas 2*15 placeringsmatcherna spelas 2*20effektiv tid.

Segrande lag får 2 poäng

Förlorande lag får 0 poäng

Vid oavgjort så blir det 1 poäng/lag.

Vid lika antal poäng i gruppspelet avgör följande:

1. Poäng 2. Inbördes möte 3. Målskillnad 4. Flest gjorda mål 5. Fair Play (minst utv-min) 6. Lottning.

 

Placeringsmatcher:
Vid oavgjort resultat i placeringsmatcherna avgör straffläggning. Först 3 straffar/lag därefter sudden straffar. 

 

OMKLÄDNINGSRUM

 

Lagen disponerar ett omklädningsrum under hela cupen. Vid behov ordnas särskilt omklädningsrum för flickor. Notera detta under övrigt när ni fyller i deltagarförteckningen.

OBS! Medtag skridskoskydd.

 

BOENDE

Sovsal, lägenheter samt enskilda rum finns för uthyrning. Ta kontakt med Rimbo if:s kansli.

Rimbo Idrottsförening - Uthyrning (rimboif.com)

LUNCH, MIDDAG OCH FRUKTKORG

Under cupen serveras det , lunch och middag under lördagen samt lunch under söndagen i Arkadiens matsal. Fruktkorg för helgen kommer att ges ut vid inskrivning.

 

AVGIFTER/ANMÄLAN 

Anmälningsavgift/spelaravgift totalt för samtliga spelare plus tre ledare är 20000kr. Då ingår maten samt kaffe och fika samt pris för matchens spelare.

extra ledare kostar 500kr

Lag som placerar sig på plats 1-3 tilldelas en pokal.

 
Anmälningsavgiften, 5000 kr, betalas omgående för att garantera plats.  

 

Anmäl laget genom att e-posta följande uppgifter till: douglas.vestlin@gmail.com
- Förening
- Lagnamn
- Tröjfärg (hemma/borta)
- Kontaktperson
- E-post
- Mobiltelefon

 
Rimbo IF Ishockey
Bankgiro: 481-8803
IBAN: SE04 6000 0000 0002 1378 3231
BIC/SWIFT: HANDSESS
Swish: 1231 814 920

Märk betalningsmottagare med: U14 Rimbo hockey Cup April 2025 samt förening.

 

Resterande deltagaravgift betalas senast den 21 februari. Observera att anmälan är bindande i samband med betalning. Vid avbokning efter att anmälningsavgiften är betald, återbetalas ej avgiften. Märk inbetalningen med ditt lags namn.  

Deltagande lag Rimbo IF förbehåller sig rätten att välja ut deltagande lag.  Hänsyn kommer då bland annat att tas till tidigare deltagande, geografisk fördelning, samt lagets resultat i seriespel och cuper. En reservlista kommer att upprättas för lag som inte erhållit plats.

 

Senaste anmälningsdatum är 2025-03-21
Senast 2025-04-11 skall uppgifter om spelares namn, nummer, födelseår, ev. matallergier etc. fyllas i på Cuponline.

 

English Version

Rimbo hockey U 14 (-11) Cup April 2025

Rimbo hockey welcomes you to Rimbo and Arkadien in April 18-19-20, 2025, for players born in 2011 or later.

TIME

The cup starts Friday afternoon and ends Sunday evening, exact game times will be presented on www.cuponline.se after the number of participating teams is clear.


Game format and level 
 
The cup is in level Medium/Hard  (AA/AAA) and is played with 10 teams. (If less than 10 teams are registered, the cup is played Saturday- Sunday) The teams are divided into two groups where everyone meets everyone in their group. In the playoffs, all placements are played out, at least 6 matches in total.
The cup is played according to the Swedish Ice Hockey Federation. 2-3 referees / match from Rimbo hockey association referees. Exemptions can be given to older players if there are special reasons, which must be approved by the cup management.

The group games are played 2*15 the placement games are played 2*20 effective time.

Winning team gets 2 points

Losing team gets 0 points

In the event of a tie, there will be 1 point/team.

In the event of a tie in the group stage, the following will apply:

1. points 2. head-to-head 3. goal difference 4. Most goals scored 5. Fair play (at least one minute) 6. Draw.

Placement matches:
In case of a tie in the placement matches, a penalty shootout will take place. First 3 penalties/team then sudden death penalties.


DRESSING ROOM

Teams have a changing room at their disposal throughout the cup. If necessary, special changing rooms will be arranged for girls. Please note this under "Other" when you fill in the list of participants.

NOTE! Bring skate protection.

ACCOMMODATION

Dormitories, apartments and individual rooms are available for rent. Contact Rimbo if's office.

Rimbo Idrottsförening - Uthyrning (rimboif.com)

LUNCH, DINNER AND FRUIT BASKET

During the cup, lunch and dinner will be served on Saturday and lunch on Sunday in Arkadien's dining room. Fruit basket for the weekend will be given out at registration.

FEES/REGISTRATION


Registration fee / player fee in total for all players plus three leaders is SEK 20000. This includes the food, coffee and refreshments and the prize for the player of the match.

Extra leaders cost SEK 500

Teams that place 1-3 are awarded a trophy.
 
The registration fee, SEK 5000, is paid immediately to guarantee a place.  

Register your team by e-mailing the following information to: douglas.vestlin@gmail.com
- Organization
- Team name
- Shirt color (home/away)
- Contact person
- E-mail address
- Mobile phone number

Rimbo IF Ice Hockey
Bankgiro: 481-8803
IBAN: SE04 6000 0000 0002 1378 3231
BIC/SWIFT: HANDSESS
Swish: 1231 814 920

Mark payee with: U14 Rimbo hockey Cup April 2025 and association.The remaining participation fee must be paid by February 21. Please note that the registration is binding in connection with payment. In case of cancellation after the registration fee has been paid, the fee will not be refunded. Mark the payment with your team's name.  

Participating teams Rimbo IF reserves the right to select participating teams.  Consideration will be given to previous participation, geographical distribution, and the team's results in league play and cups. A reserve list will be drawn up for teams that have not received a place.
The last date for registration is 2025-03-21.


No later than 2025-04-11, information about the player's name, number, year of birth, any food allergies, etc. must be filled in on Cuponline.

Cup not started

The cup starts in 273 days.
Annons